ELS NOSTRES SERVEIS

Aquests són alguns dels serveis que oferim. No dubtin a contactar amb nosaltres per a major informació al respecte.

Assessoria y Consultoria

Assessoria acústica per a gabinets d'arquitectura i d'enginyeria, empreses instal·ladores i de manteniment per conseguir el compliment dels requeriments acústics dels seus projectes. 

Projectes tècnics

Definició de tractaments acústics en activitats i equipament per a reduir els nivells sonors a valors que compleixen els límits establerts.

Avaluació acústica

Determinació de l'adecuació a la normativa del nivell sonor generat per una activitat.

Aïllament acústic

Mesura i càlcul del nivell d'aïllament acústic per a edificis d'habitatges, oficines, locals de pública concurrència. Aplicació de normes com el CTE DB-HR, BREEAM, LEED, etc.

Simulació acústica

Càlcul de l'impacte acústic d'activitats, mapes de soroll industrials, condicionament acústic de recintes i sales.